Kutatási háttér

Kutatási háttér

Az Einstein™ és a MindLab 4.4 módszerek gondolkodtató társasjátékok valamint élvezetes tudományos kísérletek felhasználásával összetett gondolkodási és életvezetési képességek tanítására fókuszál.

 A MindLab 4.4 oktatási módszerben két nagyon régi, különböző helyről származó, de hasonló mondanivalót képviselő gondolat rejlik:

 • A gyerekeket a saját módszereikkel neveld!” (Eklézsiák Könyve)
 • „A gyerekek nem a kötelesség kényszerből fognak tanulni,

        hanem a játék szeretetéből.”  (Platón)

A felgyorsult világunk és az állandóan változó körülmények arra kényszerítenek bennünket, hogy ötletes és hatékony oktatási módszereket keressünk, amely biztosítják a felnövekő generációk sikeres alkalmazkodását. Edward de Bono a 70-es évek közepén az alábbi megállapítással reagált az oktatás és a folyamatosan változó világ elvárásai között feszülő ellentmondásra:

„Az iskolák az olvasás és a számolás oktatásával vannak elfoglalva.  Valójában legalább annyira kellene foglalkozniuk az „életvezetési” készségek fejlesztésével, vagyis azokkal a készségekkel, amelyek meghatározzák, hogyan működünk, illetve hogyan tudunk megoldani dolgokat. Az iskola kapuján kilépve, a valódi világban ezek legalább annyira fontos készségek, mint az olvasási és a számolási készségek.”

A MindLab 4.4 módszer a készségek széles körét, valamint a gondolkodás tudatosságát kívánja fejleszti. Hatékony módszertani eszközöket kínál a gondolkodási folyamatok mélyítéséhez és az életvezetési készségek fejlesztéséhez.

A módszer alaptézise: a legfontosabb tanulási forma a kipróbálás (kísérletezés). Ennek megvalósítása érdekében a világ minden tájáról azokat a gondolkodtató játékokat gyűjtöttük össze és építettük be a gondolkodásfejlesztő programba, amelyek fejlesztő hatása kimagasló és a gyermekek számára a legérdekesebbnek bizonyulnak.

A MindLab 4.4 módszer a tanulót négy fő területen képezi (S.O.L.E):

 • A társas (Social) kapcsolatépítéshez szükséges kompetenciák kialakítását szolgálják a játékok során gyakorolt együttműködési és alkalmazkodási formák, a verbális és szótlan kommunikációs technikák.
 • A megismerés/életvezetés (Operational) területe magában foglalja a döntéshozatal, a problémamegoldás, a tervezés és kivitelezés, a taktika kidolgozása és stratégia kivitelezése, az erőforrások kezelése, és az emlékezetfejlesztés készségeit.
 • A gyerekek logikai (Logical) nevelése az ok és okozat közötti összefüggés megismerésével, és az ebből eredő következtetések kutatásával foglalkozunk.
 • Az érzelmi (Emotional) intelligencia területén fejleszti a gyerekek kompetenciáit. Az önmenedzselés kompetenciái közül kiemelten foglalkozik a győzelemmel és vereséggel kapcsolatos érzelmek felismerésével, megnevezésével, kezelésével, és az önkontroll gyakorlásának lehetőségeit kínálja, valamint a játékszabályokhoz, a játszótársakhoz és a játékvezetőhöz való alkalmazkodási folyamat gyakorlásával valósul meg.

A MindLab 4.4 módszer három kulcsfontosságú oktatási elven alapul:

 • Dewey gyermekközpontú oktatási elvein,
 • Gardner összetett intelligencia elméleten,
 • valamint Feuerstein gondolatán, amely az oktatási folyamatban való részvétel minőségét hangsúlyozza, s nem a végső kimenetre, eredményességre összpontosít.

A módszertani összefoglalóban először a módszertan célkitűzéseiről írunk részletesen, ezt követően az oktatás elméleti hátteréről, majd a játékok segítségével magvalósuló oktatási-nevelési folyamatról adunk rövid áttekintést.

Célkitűzések

 1. A gondolkodási és tanulási folyamat tudatosságának előmozdítása

A tudatosság elmélyítése az élet számos területén a személyes fejlődés fontos eszköze. A MindLab 4.4 oktatási módszer az elemző készség fejlesztésével hat a tanuló tudatosságára, és sajátos módszereivel lehetővé teszi a gyerekek teljesítményének folyamatos javulását.

 1. A gondolkodási és tanulási készségek fejlesztése

A jelenleg is folyó informatikai forradalom indokolttá teszi, hogy egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk az alapvető gondolkodási készségek fejlesztésének. A MindLab 4.4 oktatási módszer készségek széles körével ruházza fel a gyerekeket a problémamegoldás, a döntéshozatal, az információgyűjtés- és átültetés, a folyamatellenőrzés, továbbá a logikai és matematikai gondolkodás, a szóbeli kifejezőkészség és kapcsolatteremtő képesség területén.

 1. A különféle területek közötti átültetés képességének kialakítása

A játékok során tudatosíthatók azok a sikerre vezető alkalmazott gondolkodási minták, taktikák, stratégiák, amelyek később kapcsolatba hozhatók az alkalmazási lehetőséget kínáló valósággal. A játékok ezen felül megtanítanak a figyelem összpontosítására, a lényeges és lényegtelen dolgok különválasztására, a hasonlóságok felfedezésére, gazdálkodási alapelvekre, továbbá kitartásra nevelnek és a hibáinkból, tévedéseinkből történő tanulásra.

 1. A társas tapasztalatok erősítése

Mivel egyre inkább jellemző, hogy a gyerekek órákat töltenek el a számítógép előtt, nagy figyelmet kell fordítanunk az olyan szociális készségek tanítására, mint csapatmunka, együttműködés és interperszonális kommunikáció. Mindezek lehetővé teszik a tanulók számára a társas kapcsolatok gyakorlati átélését, továbbá kommunikációs készségeiket is fejlesztik.

 1. Az érzelmi intelligencia művelése

A játékos tevékenységben résztvevő tanulók természetes élethelyzetben gyakorolják a versenyzést, az együttműködést és a csoportvezető segítségével átélt élményeiket, érzéseiket. Tudatosítják, hogy hogyan kezelték a kényes helyzeteket, miközben gyakorolják az önkontrollt, az önérvényesítést és az önfegyelmet, továbbá megvalósították elképzelésüket, amely kitartás és akaraterőt kívánt.

Mivel az érzelem és a megismerés között kölcsönös kapcsolat létezik, a MindLab 4.4 oktatási módszer arra serkenti a tanulókat, hogy a játékok során az „elmével történő tanulást” gyakorolják. Így vértezi fel a diákokat arra, hogy képesek legyen megbirkózni a valós életben felmerülő kihívásokkal.

 1. Értékek tulajdonítása és megszerzése

A MindLab 4.4 módszer a mindenkori játékszabályok figyelembe vételére és betartására, valamint a másik tanuló helyzetének figyelembe vételére és személyének tiszteletben tartására nevel, így végső soron erősíti a valós célokkal rendelkező szabályok betartását és azokhoz való alkalmazkodást.

 1. Módszertani fejlesztés

A 2015-ben bevezetett MindLab 4.4 módszer 4 éves fejlesztési folyamatot ölel fel, 4 fő készségterület mentén kínál komplex fejlesztési programot 4-16 év közötti gyerekeknek.

Az 1 éves nagycsoportosoknak szóló óvodai program és az iskolai környezetre fejlesztett 4 x 32 lecke az egyszerűbbtől a komplexebb készségterületek fejlesztése felé halad.

A program alsós és felsős osztályokban bármelyik évben megkezdhető (1-4.; 2-5; 5-8. osztályban), valamint középiskolákban is bevezethető figyelembe véve a szakközépiskolai, szakgimnáziumi, gimnáziumi tanulók tudásszintjét.

A módszer jól működik különböző képességű gyerekekkel, mivel a közös játékok és azok megbeszélése során a gyerekek hatékonyan tanulnak egymástól (legközelebbi fejlődési zóna). Nem szükséges homogén korcsoport kialakítására sem törekedni, 1-2 éves korkülönbséggel végig vihető a fejlesztési folyamat.

A MindLab-képzésben résztvevő oktató pedagógusok tapasztalata alapján elmondható, hogy a módszer alkalmas a hátrányos helyzetű és tanulásban akadályozott diákok felzárkóztatására is.

 1. Diáksport, közösségépítés

A MindLab programot bevezető iskolák és tanárok minden évben benevezhetik diákjaikat a MindLab Olimpia országos döntőjére. A MindLab programban részt vevő diákok nem csak a kognitív készségfejlesztő program résztvevői lehetnek, hanem az iskolai MindLab-válogatott versenyzőként részt vehetnek az évente megrendezett házi és országos bajnokságokon. Erről bővebben a VERSENYEK menüpontban.

 

Mindlab Hungary 2008 Kft.

Cím:
1075 Budapest Károly körút 3/A

Mindlab 4*4 Konzultáció

Csak előzetes időpont egyeztetés  alapján biztosítunk konzultációt.

 

Telefon

Iskoláknak és Pedagógusoknak:
+36703393063
Vállalkozásoknak:
+36703393063